Logo van de site

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cliënt, hierna te noemen opdrachtgever en Style studio Charlotte.

  1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Style studio Charlotte en haar opdrachtgevers. Style studio Charlotte is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77391683.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Style studio Charlotte.
1.4. Van de opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Style studio Charlotte door te geven.

  1. Tarieven

2.1. Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9% en/of 21% BTW.

3. Reiskostenvergoeding

3.1. Voor enkele opdrachten aan huis of op locatie geldt een kilometervergoeding volgens de ANWB routeplanner. Overige kosten zoals parkeerkosten komen tevens voor rekening van de opdrachtgever. Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Style studio Charlotte.

  1. Totstandkoming boeking

4.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk een aanbod van Style studio Charlotte aanvaardt.
4.2. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van- en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Style studio Charlotte alvorens een boeking te doen.
4.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk- en spelfouten evenals aan offertes ouder dan 14 dagen.

5 Betaling / reservering van de opdracht

5.1. Style studio Charlotte vermeldt niet alle prijzen zichtbaar op de website.

5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
5.3. Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld volgens de staffel van de WIK.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Style studio Charlotte is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.2. Style studio Charlotte is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

6.3. Style studio Charlotte sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Style studio Charlotte en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Style studio Charlotte kunnen worden toegerekend.
6.4. Style studio Charlotte is niet aansprakelijk voor schade die zij of een ondersteunend visagist / hairstylist per ongeluk aan de opdrachtgever toebrengt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. De opdrachtgever dient hier foto’s van te maken en binnen 48 uur schriftelijk melding van te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal Style studio Charlotte met de opdrachtgever naar een passende oplossing zoeken.
6.5. Opdrachtgever vrijwaart en Style studio Charlotte / of ondersteunend visagist / hairstylist van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Style studio Charlotte of de ondersteunend visagist/hairstylist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Style studio Charlotte.

7. Overmacht Back-up Service & Standby service

7.1. Style studio Charlotte zal 100% inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht zet Style studio Charlotte zich in om vervanging te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien  geen vervangende Style studio Charlotte stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
7.2. Style studio Charlotte is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 7.3 In geval door hinder van Style studio Charlotte zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden.

8. Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst

8.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Style studio Charlotte gemaakte kosten, waar onder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed moeten worden.
8.2. Indien een geboekte bruidsverzorging opdracht wordt geannuleerd, is de tijd om het kosteloos te annuleren 14 dagen.
8.3.  behoudt het recht Style studio Charlotte om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen.

9. Afspraken Style studio Charlotte

9.1. De opdrachtgever moet verhindering voor een proefsessie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak schriftelijk aan Style studio Charlotte melden.
9.2.Indien de opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt dan zal de opdrachtgever een nieuwe afspraak moeten maken. Style studio Charlotte kan niet garanderen dat een nieuwe afspraak mogelijk is.

10. Klachten over visagist / weigering

10.1. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Style studio Charlotte is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

11.Geschillenregeling 

11.1. Op alle overeenkomsten ontstaan uit een bij Style studio Charlotte geplaatste opdracht, is Nederlands recht van toepassing.

12. Beschadiging en/of diefstal

12.1. Style studio Charlotte heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien, de opdrachtgever producten of materialen beschadigt die eigendom zijn van Style studio Charlotte.

12.2. Van diefstal en buitensporig gedrag wordt te allen tijde bij de politie aangifte gedaan.

13. Privacy

13.1 Style studio Charlotte gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zij doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door haar verzamelde data te waarborgen volgens de regels van de AVG.

13.2 Style studio Charlotte beschermt de privacy op de volgende manieren: 

–  Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.

– Gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

– Foto’s en video’s worden alleen gepubliceerd na uitdrukkelijke mondelinge of schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.